Regulamin Przychodni

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG WETERYNARYJNYCH PRZEZ PRZYCHODNIĘ WETERYNARYJNĄ ZWIERZĘTARNIA MAŁGORZATA JÓŹWIK, MIESZCZĄCEJ SIĘ PRZY AL. WŁÓKNIARZY 234 W ŁODZI.

Pojęcia i definicje użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Przychodnia Weterynaryjna Zwierzętarnia (PWZ)– zakład leczniczy o statusie przychodni weterynaryjnej (w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o zakładach leczniczych dla zwierząt), zajmujący się profilaktyką, diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją zwierząt domowych.
2. Regulamin Świadczenia Usług Weterynaryjnych (RŚUW) – niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Weterynaryjnych w Przychodni Weterynaryjnej Zwierzętarnia wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami i załącznikami.
3. Recepcja – punkt obsługi Opiekunów zwierząt korzystających z usług PWZ
4. Cennik usług – stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu Świadczenia Usług Weterynaryjnych i jest dostępny do wglądu w Recepcji.
5. Opiekun zwierzęcia – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej władająca zwierzęciem, również tymczasowo. 6. Usługa weterynaryjna – czynność mającą na celu zachowanie, ratowanie lub poprawę zdrowia zwierząt.
7. Wizyta – przyjęcie Opiekuna zwierzęcia przez lekarza weterynarii w gabinecie PWZ. W czasie wizyty mogą być wykonywane następujące usługi weterynaryjne: wywiad lekarski, badanie kliniczne zwierzęcia (badanie stanu zdrowia zwierzęcia), postawienie diagnozy lub podejrzenia choroby, wskazania do dodatkowych badań, wydanie zaleceń co do dalszego procesu leczenia zwierzęcia czy sposobu jego pielęgnacji, podawanie leków, zabiegi lekarsko – weterynaryjne, obserwacja zwierzęcia, pielęgnacja zwierzęcia, udzielenie porad i konsultacji, wykonanie opinii i orzeczeń. Zakres wizyty sugeruje lekarz uwzględniając dobro zwierzęcia, ochronę zdrowia publicznego i środowiska.

I. Podmiot prowadzący,siedziba, obszar działania, organizacja i zasady funkcjonowania Przychodni Weterynaryjnej Zwierzętarnia
1. Osobą prowadzącą PWZ jest Małgorzata Jóźwik, działająca jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Jóźwik Przychodnia Weterynaryjna Zwierzętarnia;NIP 8722257296, Regon 101376135;
2. Siedziba PWZ mieści się w Łodzi przy Al. Włókniarzy 234. Obszarem działania PWZ jest teren Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Łodzi oraz województwa łódzkiego;
3. Przychodnia Zwierzętarnia zajmuje się leczeniem zwierząt egzotycznych, futerkowych, gadów, ptaków oraz psów i kotów a także prowadzeniem szkoleń praktycznych uczniów szkół ponadpodstawowych, szkoleń praktycznych studentów kierunku weterynaria, szkoleń podyplomowych lekarzy weterynarii.
4. Przychodnia świadczy swoje usługi w godzinach jej otwarcia, to jest od poniedziałku do piątku: 9.00 – 20.00, w soboty 10.00 – 14.00, w niedziele i święta przychodnia jest nieczynna. Wizyty odbywają się w godzinach 10-19 Przyjęcia pacjentów na zaplanowane zabiegi odbywają się w godzinach 9-10, odbiór pacjentów po zabiegach oraz przebywających w szpitalu, odbywa się w godzinach 19-20.
5. W przychodni obowiązuje rejestracja wizyt w recepcji. Pacjenci przyjmowani są według umówionych godzin wizyt. Wyjątek stanowi pacjent znajdujący się w stanie zagrożenia życia. O ostatecznej kolejności przyjmowania zawsze decyduje ordynujący lekarz weterynarii.
6. Przychodnia Zwierzętarnia nie świadczy bezpłatnych usług w zakresie leczenia zwierząt miejskich i nie jest organizacją non profit. Zwierzęta miejskie są leczone bezpłatnie przez inne wyspecjalizowane i wskazane przez miasto jednostki.

II. Cennik
1. Przychodnia Zwierzętarnia świadczy swoje usługi odpłatnie, według obowiązującego cennika, z uwzględnieniem ust. 2 poniżej. Aktualny cennik do wglądu znajduje się w Recepcji Przychodni. Zapłata za świadczone usługi przyjmowana jest gotówką, kartami płatniczymi lub przelewem bankowym niezwłocznie po wykonaniu usługi na podstawie paragonu fiskalnego lub faktury VAT.
2. Zakres i koszt danej usługi weterynaryjnej w każdym przypadku określa lekarz weterynarii, za zgodą Opiekuna zwierzęcia. Łączny koszt usługi weterynaryjnej realizowanej w zakresie nieobjętym cennikiem ustalany będzie każdorazowo przez zgodne oświadczenie lekarza oraz opiekuna zwierzęcia.
3. PWZ w przypadku leczenia stacjonarnego lub zabiegów operacyjnych może uzależnić wykonanie usługi weterynaryjnej od uiszczenia zaliczki w wysokości 50% szacunkowej ceny.
4. W przypadku nie odwołania umówionej wizyty do godziny 20:00 w dniu poprzedzającym wizytę, zostanie naliczona opłata w wysokości 50 zł.
5. Konieczność wystawienia faktury za usługę należy zgłosić przed wizytą w Recepcji podczas rejestracji wizyty.
Faktury za usługi wystawiane są po zakończeniu miesiąca, nie później niż do 5 – tego każdego miesiąca.
6. W soboty ceny wizyt w trybie emergency wzrastają o 50 % ceny wynikającej z cennika.

III. Wydanie leków
1. Odbiór zamówionych leków dla pacjentów leczonych przewlekle, wg. zaleceń lekarza prowadzącego, realizujemy do 24 godzin.
Zapotrzebowanie na leki można składać mailowo, telefonicznie lub osobiście.
2. Nie przyjmujemy zwrotów wcześniej wydanych karm, leków i materiałów medycznych.
3. Leki zalecone przez lekarza spoza naszej Przychodni wydajemy wyłącznie na podstawie pisemnego zlecenia Lekarza weterynarii oraz na podstawie wypisu leczenia.

IV. Prawa i obowiązki Opiekuna zwierzęcia
1. Opiekun zwierzęcia korzystający z usług weterynaryjnych PWZ ma prawo do:
– świadczenia usług weterynaryjnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy z zakresu medycyny weterynaryjnej
– wyrażenia zgody lub odmowy zgody na świadczenie określonych usług weterynaryjnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji na temat proponowanych metod
  diagnostycznych i terapeutycznych oraz cenie usługi.
– informacji o stanie zdrowia zwierzęcia
– zgłoszenia swoich zastrzeżeń i uwag do lekarza prowadzącego, a w sytuacji nieuzyskania informacji bądź w sytuacjach szczególnie ważnych wprost do kierownictwa PWZ. Zgłoszenie adresowane do kierownictwa PWZ powinno mieć formę pisemną. PWZ zobowiązane są do udzielenia pisemnej odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma.
2. Do obowiązków Opiekuna zwierzęcia należą:
-przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu świadczenia usług weterynaryjnych
– przedstawienie personelowi PWZ, w szczególności lekarzowi weterynarii kompleksowej informacji o stanie zdrowia zwierzęcia, zwłaszcza o dotychczas przebytych chorobach i zabiegach, procesie dotychczasowego leczenia i zastosowanych wobec zwierzęcia leków, środków medycznych i innych środków farmakologicznych.
– przestrzegania zakazu palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających w pomieszczeniach przychodni oraz w jej otoczeniu.
3. Leczenie stacjonarne zwierzęcia w PWZ oraz większość zabiegów lekarsko-weterynaryjnych wykonywanych na zwierzętach, wymaga pisemnej zgody jego właściciela. PWZ może odmówić realizacji usługi weterynaryjnej w razie braku udzielenia przez opiekuna zwierzęcia zgody na jej wykonanie.
4. Opiekun zwierzęcia, który uznał, iż jego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania z usług Weterynaryjnych, ma prawo do złożenia pisemnej skargi do kierownictwa PWZ.

V. Zasady udostępniania dokumentacji świadczenia usług weterynaryjnych
1. Dokumentacja lekarsko weterynaryjna i ewidencja leczenia zwierząt jest własnością Przychodni Weterynaryjnej Zwierzętarnia.
2. Dokumentacja świadczenia usług weterynaryjnych jest udostępniana Opiekunom zwierzęcia poprzez sporządzenie jej odpisów lub kopii.
3. Dokumentacja lekarsko-weterynaryjna jest wydawana na życzenie Opiekuna zwierzęcia przez Lekarza podczas wizyty lub w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia.
4. Dokumentacja lekarsko – weterynaryjna jest archiwizowana i przechowywana przez Przychodnię Zwierzętarnię przez okres 5 lat.

VI. Odpowiedzialność PWZ
1. Zobowiązujemy się świadczyć usługi zgodnie z najlepszą wiedzą weterynaryjną i należytą starannością, wykorzystując w tym celu posiadane wyposażenie.
2. Odpowiedzialność PWZ opiera się na zasadzie winy w sytuacji stwierdzenia błędu w sztuce lekarskiej. W sytuacji uznania odpowiedzialności odszkodowawczej PWZ odpowiadać będzie za szkody właściwie udokumentowane i wyliczone w postępowaniu likwidacyjnym szkody, na podstawie odrębnego porozumienia lub prawomocnego wyroku sądu. Lekarze weterynarii świadczący usługi w PWZ ponoszą odpowiedzialność cywilną w zakresie wykonywania zawodu i posiadają stosowne ubezpieczenie.
3. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy leczenia zwierzęcia w przypadku, gdy nie doprowadza go jego Właściciel.
4. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy leczenia zwierzęcia agresywnego, nad którym nie panuje jego właściciel lub nie posiada ono kagańca i obroży.
5. Nie odpowiadamy za szkody materialne powstałe z winy klientów przychodni i zwierząt będących ich własnością. Nie odpowiadamy materialnie za mienie pozostawione przez klientów na terenie przychodni.

VII. Przetwarzanie danych osobowych
1. Przychodnia gromadzi i przetwarza do celów własnych, dane osobowe jej klientów zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz. UE L 119, s. 1)
Dane osobowe są niezbędne do prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa ich podania przez Właściciela zwierzęcia jest równoznaczna z rezygnacją z naszych usług.
2. Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
3. W lokalu przychodni oraz na terenie przyległym zainstalowane są urządzenia rejestrujące obraz.

VIII. Zasady i tryb prowadzenia szkoleń.
1. Praktykanci przyjmowani są na praktyki zawodowe na podstawie skierowania z uczelni lub szkoły.
2. Jednocześnie w praktykach może uczestniczyć dwóch praktykantów dziennie.
3. Tryb szkoleń jest prowadzony zgodnie ze skierowaniem z uczelni lub szkoły.
4. Godziny praktyk ustalane są indywidualnie z każdym praktykantem.
5. Opiekunem praktyk w PWZ jest lek. wet. spec. Małgorzata Jóźwik.
6. Praktyki realizowane są na terenie PWZ, w czasie, miejscu i w zakresie wyznaczonym przez opiekuna praktyk.

IX. Postanowienia końcowe
1. Jako Sąd właściwy do rozstrzygania ewentualnych sporów Strony wskazują właściwy rzeczowo sąd powszechny w Łodzi.
2. Opiekun zwierzęcia może złożyć skargę do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy Weterynarii Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z siedzibą w Łodzi 90-607, ul. Wólczańska 35 lok.2.
3. Jako adres do doręczeń wszelkich pism kierowanych do Opiekuna zwierzęcia przyjmuje się adres podany w Recepcji w trakcie rejestracji.
4. Przy rozstrzyganiu ewentualnych sporów zastosowanie znajdą odpowiednio: – Kodeks Etyki Lekarza Weterynarii; – Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii; – przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 734 i dalsze).
5. Zespół PWZ wykazuję zrozumienie dla sytuacji trudnych, emocjonalnych zachowań Opiekuna Zwierząt, wywołanych faktem ciężkiego stanu zdrowia ich zwierząt i trudnym do określenia rokowaniem leczenia w sytuacji zagrożenia ich życia. Nie oznacza to jednak tolerancji dla zachowań agresywnych i obraźliwych. Pomieszczenia PWZ są monitorowane i PWZ zastrzegają sobie prawo do interwencji pracowników, bądź innych przewidzianych prawem form ochrony, w uzasadnionych przypadkach.
6. Regulamin Świadczenia Usług Weterynaryjnych jest opublikowany na stronie internetowej PWZ www.zwierzetarnia.pl, a także dostępny jest do wglądu w Recepcji Przychodni.
7. Przychodnia Weterynaryjna Zwierzętarnia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz Cenników w każdym czasie.

Jesteśmy tu dla Ciebie

Telfon

660 95 05 75

Godziny

Pon. – Pt. 9.00-20.00
Sob. 10.00-14.00

Adres

Al. Włókniarzy 234
90-556 Łódź