Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG WETERYNARYJNYCH PRZEZ PRZYCHODNIĘ WETERYNARYJNĄ ZWIERZĘTARNIA MAŁGORZATA JÓŹWIK, MIESZCZĄCEJ SIĘ PRZY AL. WŁÓKNIARZY 234 W ŁODZI. 

Pojęcia i definicje użyte w Regulaminie oznaczają: 

1. Przychodnia Weterynaryjna Zwierzętarnia (PWZ)– zakład leczniczy o statusie  przychodni weterynaryjnej (w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o  zakładach leczniczych dla zwierząt), zajmujący się profilaktyką, diagnostyką,  leczeniem i rehabilitacją zwierząt domowych.  

2. Regulamin Świadczenia Usług Weterynaryjnych (RŚUW) – niniejszy Regulamin  Świadczenia Usług Weterynaryjnych w Przychodni Weterynaryjnej Zwierzętarnia wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami i załącznikami.  

3. Recepcja – punkt obsługi Opiekunów zwierząt korzystających z usług PWZ

4. Cennik usług – stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu Świadczenia Usług  Weterynaryjnych i jest dostępny do wglądu w Recepcji.  

5. Opiekun zwierzęcia – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej władająca zwierzęciem, również tymczasowo. 

6. Usługa weterynaryjna – czynność mającą na celu zachowanie, ratowanie lub  poprawę zdrowia zwierząt.  

7. Wizyta – przyjęcie Opiekuna zwierzęcia przez lekarza weterynarii w gabinecie  PWZ. W czasie wizyty mogą być wykonywane następujące usługi weterynaryjne:  wywiad lekarski, badanie kliniczne zwierzęcia (badanie stanu zdrowia  zwierzęcia), postawienie diagnozy lub podejrzenia choroby, wskazania do  dodatkowych badań, wydanie zaleceń co do dalszego procesu leczenia zwierzęcia  czy sposobu jego pielęgnacji, podawanie leków, zabiegi lekarsko – weterynaryjne, obserwacja zwierzęcia, pielęgnacja zwierzęcia, udzielenie porad i konsultacji,  wykonanie opinii i orzeczeń. Zakres wizyty sugeruje lekarz uwzględniając dobro  zwierzęcia, ochronę zdrowia publicznego i środowiska. 

I. Podmiot prowadzący, siedziba, obszar działania, organizacja i zasady  funkcjonowania Przychodni Weterynaryjnej Zwierzętarnia 

1. Osobą prowadzącą PWZ jest Małgorzata Jóźwik, działająca jako osoba fizyczna  prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Jóźwik Przychodnia  Weterynaryjna Zwierzętarnia; NIP 8722257296, Regon 101376135; 

2. Siedziba PWZ mieści się w Łodzi przy Al. Włókniarzy 234. Obszarem działania  PWZ jest teren Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Łodzi  oraz województwa łódzkiego; 

3. Przychodnia Zwierzętarnia zajmuje się leczeniem zwierząt egzotycznych,  futerkowych, gadów, ptaków oraz psów i kotów a także prowadzeniem szkoleń  praktycznych uczniów szkół ponadpodstawowych, szkoleń praktycznych studentów  kierunku weterynaria, szkoleń podyplomowych lekarzy weterynarii.  

4. Przychodnia świadczy swoje usługi w godzinach jej otwarcia, to jest  od poniedziałku do piątku: 9.00 – 20.00, w soboty 10.00 – 14.00,  w niedziele i święta przychodnia jest nieczynna. Wizyty odbywają się w godzinach 10-19. Przyjęcia pacjentów na zaplanowane zabiegi odbywają się w godzinach 9-10, odbiór pacjentów po zabiegach oraz przebywających w szpitalu, odbywa się w godzinach  19-20. 

5. W przychodni obowiązuje rejestracja wizyt w recepcji.  Pacjenci przyjmowani są według umówionych godzin wizyt.  Wyjątek stanowi pacjent znajdujący się w stanie zagrożenia życia.  O ostatecznej kolejności przyjmowania zawsze decyduje ordynujący lekarz  weterynarii. 

6. Przychodnia Zwierzętarnia nie świadczy bezpłatnych usług w zakresie leczenia  zwierząt miejskich i nie jest organizacją non profit. Zwierzęta miejskie są leczone bezpłatnie przez inne wyspecjalizowane i wskazane przez miasto  jednostki. 

II. Cennik 

1. Przychodnia Zwierzętarnia świadczy swoje usługi odpłatnie, według  obowiązującego cennika, z uwzględnieniem ust. 2 poniżej. Aktualny cennik do  wglądu znajduje się w Recepcji Przychodni. Zapłata za świadczone usługi przyjmowana jest gotówką, kartami płatniczymi lub  przelewem bankowym niezwłocznie po wykonaniu usługi na podstawie paragonu  fiskalnego lub faktury VAT. 

2. Zakres i koszt danej usługi weterynaryjnej w każdym przypadku określa lekarz  weterynarii, za zgodą Opiekuna zwierzęcia. Łączny koszt usługi weterynaryjnej  realizowanej w zakresie nieobjętym cennikiem ustalany będzie każdorazowo przez  zgodne oświadczenie lekarza oraz opiekuna zwierzęcia. 

3. PWZ w przypadku leczenia stacjonarnego lub zabiegów operacyjnych może  uzależnić wykonanie usługi weterynaryjnej od uiszczenia zaliczki w wysokości 50% szacunkowej ceny. 

4. W przypadku nieodwołania umówionej wizyty do godziny 20:00 w dniu poprzedzającym wizytę, zostanie naliczona opłata w wysokości 30 zł.

5. Konieczność wystawienia faktury za usługę należy zgłosić przed wizytą w  Recepcji podczas rejestracji wizyty. Faktury za usługi wystawiane są po zakończeniu miesiąca, nie później niż do 5 -  tego każdego miesiąca. 

6. W soboty ceny usług wzrastają o 50 % ceny wynikającej z cennika. 

III. Wydanie leków 

1. Odbiór zamówionych leków dla pacjentów leczonych przewlekle, wg. zaleceń  lekarza prowadzącego, realizujemy do 24 godzin. Zapotrzebowanie na leki można składać mailowo, telefonicznie lub osobiście. 

2. Nie przyjmujemy zwrotów wcześniej wydanych karm, leków i materiałów  medycznych. 

3. Leki zalecone przez lekarza spoza naszej Przychodni wydajemy wyłącznie na  podstawie pisemnego zlecenia Lekarza weterynarii oraz na podstawie wypisu  leczenia.  

IV. Prawa i obowiązki Opiekuna zwierzęcia 

  1. Opiekun zwierzęcia korzystający z usług weterynaryjnych PWZ ma prawo do:- świadczenia usług weterynaryjnych przez personel o odpowiednich  kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy z zakresu medycyny weterynaryjnej    - wyrażenia zgody lub odmowy zgody na świadczenie określonych usług  weterynaryjnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji na temat proponowanych metod diagnostycznych i terapeutycznych oraz cenie usługi. 
    - informacji o stanie zdrowia zwierzęcia 
    - zgłoszenia swoich zastrzeżeń i uwag do lekarza prowadzącego, a w sytuacji nieuzyskania informacji bądź w sytuacjach szczególnie ważnych wprost do kierownictwa PWZ. Zgłoszenie adresowane do kierownictwa PWZ powinno mieć formę  pisemną. PWZ zobowiązane są do udzielenia pisemnej odpowiedzi w terminie 14 dni  od dnia otrzymania pisma.  

2. Do obowiązków Opiekuna zwierzęcia należą: 
- przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu świadczenia usług  weterynaryjnych 
- przedstawienie personelowi PWZ, w szczególności lekarzowi weterynarii  kompleksowej informacji o stanie zdrowia zwierzęcia, zwłaszcza o dotychczas przebytych chorobach i zabiegach, procesie dotychczasowego leczenia i  zastosowanych wobec zwierzęcia leków, środków medycznych i innych środków  farmakologicznych.  
- przestrzegania zakazu palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych,  spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających w pomieszczeniach  przychodni oraz w jej otoczeniu. 

3. Leczenie stacjonarne zwierzęcia w PWZ oraz większość zabiegów lekarsko weterynaryjnych wykonywanych na zwierzętach, wymaga pisemnej zgody jego właściciela. PWZ może odmówić realizacji usługi weterynaryjnej w razie braku  udzielenia przez opiekuna zwierzęcia zgody na jej wykonanie.  

4. Opiekun zwierzęcia, który uznał, iż jego prawa zostały naruszone w trakcie  korzystania z usług Weterynaryjnych, ma prawo do złożenia pisemnej skargi do  kierownictwa PWZ. 

V. Zasady udostępniania dokumentacji świadczenia usług weterynaryjnych 

1. Dokumentacja lekarsko weterynaryjna i ewidencja leczenia zwierząt jest  własnością Przychodni Weterynaryjnej Zwierzętarnia. 

2. Dokumentacja świadczenia usług weterynaryjnych jest udostępniana Opiekunom  zwierzęcia poprzez sporządzenie jej odpisów lub kopii. 

3. Dokumentacja lekarsko-weterynaryjna jest wydawana na życzenie Opiekuna  zwierzęcia przez Lekarza podczas wizyty lub w ciągu 3 dni roboczych, licząc od  dnia złożenia zamówienia. 

4. Dokumentacja lekarsko – weterynaryjna jest archiwizowana i przechowywana  przez Przychodnię Zwierzętarnię przez okres 5 lat. 

VI. Odpowiedzialność PWZ 

1. Zobowiązujemy się świadczyć usługi zgodnie z najlepszą wiedzą weterynaryjną i należytą starannością, wykorzystując w tym celu posiadane wyposażenie. 

2. Odpowiedzialność PWZ opiera się na zasadzie winy w sytuacji stwierdzenia  błędu w sztuce lekarskiej.  W sytuacji uznania odpowiedzialności odszkodowawczej PWZ odpowiadać będzie za  szkody właściwie udokumentowane i wyliczone w postępowaniu likwidacyjnym szkody, na podstawie odrębnego porozumienia lub prawomocnego wyroku sądu.  Lekarze weterynarii świadczący usługi w PWZ ponoszą odpowiedzialność cywilną w  zakresie wykonywania zawodu i posiadają stosowne ubezpieczenie.  

3. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy leczenia zwierzęcia w przypadku, gdy nie  doprowadza go jego Właściciel. 

4. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy leczenia zwierzęcia agresywnego, nad którym nie panuje jego właściciel lub nie posiada ono kagańca i obroży. 

5. Nie odpowiadamy za szkody materialne powstałe z winy klientów przychodni i  zwierząt będących ich własnością. Nie odpowiadamy materialnie za mienie pozostawione przez klientów na terenie przychodni. 

VII. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Przychodnia gromadzi i przetwarza do celów własnych, dane osobowe jej  klientów zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz. UE L 119, s. 1)   Dane osobowe są niezbędne do prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa ich podania przez Właściciela zwierzęcia jest równoznaczna z rezygnacją z naszych usług. 

2. Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych  osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich  usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały  zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego  zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania  przetwarzania jego danych osobowych. 

3. W lokalu przychodni oraz na terenie przyległym zainstalowane są urządzenia  rejestrujące obraz. 

VIII. Zasady i tryb prowadzenia szkoleń. 

1. Praktykanci przyjmowani są na praktyki zawodowe na podstawie skierowania z  uczelni lub szkoły. 

2. Jednocześnie w praktykach może uczestniczyć dwóch praktykantów dziennie.

3. Tryb szkoleń jest prowadzony zgodnie ze skierowaniem z uczelni lub szkoły.

4. Godziny praktyk ustalane są indywidualnie z każdym praktykantem.

5. Opiekunem praktyk w PWZ jest lek. wet. spec. Małgorzata Jóźwik. 

6. Praktyki realizowane są na terenie PWZ, w czasie, miejscu i w zakresie   wyznaczonym przez opiekuna praktyk.  

IX. Postanowienia końcowe 

1. Jako Sąd właściwy do rozstrzygania ewentualnych sporów Strony wskazują  właściwy rzeczowo sąd powszechny w Łodzi. 

2. Opiekun zwierzęcia może złożyć skargę do Rzecznika Odpowiedzialności  Zawodowej Lekarzy Weterynarii Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z siedzibą w Łodzi 90-607, ul. Wólczańska 35 lok.2. 

3. Jako adres do doręczeń wszelkich pism kierowanych do Opiekuna zwierzęcia  przyjmuje się adres podany w Recepcji w trakcie rejestracji.  

4. Przy rozstrzyganiu ewentualnych sporów zastosowanie znajdą odpowiednio:  
- Kodeks Etyki Lekarza Weterynarii;  
- Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii;  
- przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 734 i dalsze).  

5. Zespół PWZ wykazuję zrozumienie dla sytuacji trudnych, emocjonalnych zachowań Opiekuna Zwierząt, wywołanych faktem ciężkiego stanu zdrowia ich zwierząt i trudnym do określenia rokowaniem leczenia w sytuacji zagrożenia ich życia. Nie  oznacza to jednak tolerancji dla zachowań agresywnych i obraźliwych. Pomieszczenia PWZ są monitorowane i PWZ zastrzegają sobie prawo do interwencji  pracowników, bądź innych przewidzianych prawem form ochrony, w uzasadnionych przypadkach.  

6. Regulamin Świadczenia Usług Weterynaryjnych jest opublikowany na stronie  internetowej PWZ www.zwierzetarnia.pl, a także dostępny jest do wglądu w  Recepcji Przychodni. 

7. Przychodnia Weterynaryjna Zwierzętarnia zastrzega sobie prawo do zmiany  Regulaminu oraz Cenników w każdym czasie.